Sakhrai Hospital

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 น.ส.ศริณทรา เประกันยา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)
9
2 น.ส.เกษรา สุขวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
8
3 น.ส.กนกนาฎ ตุระคะวินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
8
4 น.ส.วชิรา เกตุพัด นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
7
5 น.ส.เยาวภา ใคร่นุ่มภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
7
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
29
2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
27
3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
18
4 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)
14
5 กลุ่มงานทันตกรรม
12
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 นพ.อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
19
2 พญ.ปรัชญานันท์ แซ่โง้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์
14
3 นางสาวระเบียบ ตาตะมิ พนักงานเกษตรพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13
4 น.ส.โยทะกา อุ่นพรมมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
12
5 น.ส.ศริณทรา เประกันยา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)
12
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54
2 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
54
3 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
45
4 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
33
5 กลุ่มงานการแพทย์
33