Sakhrai Hospital

Risk Management

Enter your username:

Enter your password:


Fade
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 น.ส.ลภัสรดา เสวตวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
7
2 น.ส.ศุภนิดา ทัพโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
7
3 น.ส.ปาจรีย์ โคตรชมภู พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
6
4 ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม
5
5 นางสาวระเบียบ ตาตะมิ พนักงานเกษตรพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เดือนปัจจุบัน)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
23
2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19
3 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
15
4 กลุ่มงานทันตกรรม
9
5 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
7
รายชื่อ 5 อันดับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จำนวน
1 น.ส.ลภัสรดา เสวตวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
21
2 น.ส.ปาจรีย์ โคตรชมภู พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
13
3 น.ส.เยาวภา ใคร่นุ่มภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
13
4 นพ.อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์
12
5 น.ส.เกษรา สุขวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
12
รายชื่อ 5 อันดับหน่วยงาน ที่ส่งความเสี่ยงมากที่สุด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (เดือนที่แล้ว)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
1 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(IPD)
84
2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
53
3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(ER)
45
4 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43
5 กลุ่มงานทันตกรรม
29